Къде?

кв. Факултета, гр. София

Кога?

юли 2021г. – април 2024г.

Кой?

поне 168 родители и 84 деца

Основна цел на проект МОГА е да доразвие програмата за ранно образование и грижа на Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед) и да събере емпирични доказателства за непосредственото й влияние върху качеството на грижата за децата, когнитивното им развитие и образователни постижения, както и върху ценностните ориентации и трудова заетост на родителите.

Проект „МОГА – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие“ е насочен към бременни и родители на деца на възраст 0-5г. и се реализира на територията на МИР центровете на Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед) в квартал Факултета от 30.07.2021г. до 29.04.2024г.

Хесед работи в подкрепа на ранното детско развитие сред уязвими групи от 20 години. Периодът на ранното детство  е от изключително значение за разгръщането на пълния потенциал на детето, за развитието на мозъка му и формиране на капацитета за учене. Услугите, които оказват въздействие в тази възраст имат най-голяма възвръщаемост, а липсата им води до тежки дефицити. Качеството на родителската грижа и подкрепа съответно предопределя успеха на детето в етапите на развитието му и в последствие в образователната система.  

„Ако започнем рано, ще стигнем далеч“

Чрез МОГА бъдещи и настоящи родители повишават своите знания и умения в усилията им да осигурят най-добър път за развитие на своето дете. Програмата дава възможност и за по-добър достъп до наличните здравни, образователни и социални услуги, включително трудово консултиране и подкрепа за успешно включване в пазара на труда.

С какво този проект е различен?

МОГА се отличава със своя стратегически характер, поради заложения механизъм за оценка на ефективността на услугите. Докладът, който ще бъде изготвен в края на проекта на база събраните емпирични доказателства за напредъка на децата и родителите, ще предостави пред институциите силни аргументи при формирането на нови политики от национално значение.

Основни дейности

  • Дългосрочно обучение на родители (с продължителност от 1 до 3 години), съобразено с възрастта на детето, обхващащо всички основни области на подкрепа – здраве, хранене, възможност за ранно учене, безопасност и откликващо родителство. Програмата включва практически занимания по готвене и ранно учене, обучение и дневна грижа за деца 3-5г., консултации с лекар за майчино и детско здраве, трудово консултиране и подкрепа.
  • Събиране на емпирични доказателства и изготвяне на доклад за непосредственото влияние на МОГА върху грижата за децата и цялостното им развитие и върху други сфери на обществено важни изяви на родителите – трудова заетост и гражданско участие.
  • Овластяване на майките в общността чрез (1) Съвет на майките – консултативен орган към програмата с участието на жени от общността, който гарантира прилагането на принципа на културна толерантност и приемственост в програмата и (2) Лидерска програма МОГА за обучение на майки от общността, които съветват други майки по въпросите на храненето, ранното образование и откликващата грижа.
  • Големи информационни онлайн и офлайн кампании в квартал Факултета и сред широката общественост, под надслов „Аз МОГА и ТИ Можеш.“ и „Те МОГАт повече, отколкото си мислим.“
  • Застъпническа кампания включваща хепънинг-демонстрация в общността с родители и деца-участници в проекта, както и кръгла маса за представяне на резултатите и продуктите на МОГА пред професионалната общност в края на проекта.