Вижте какво споделят родителите за участието им в проекта.


Иван Борисов, баща на Радослава.
• Група „Играй с мен“ • Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години


Райна Михайлова, майка на Сарая.
• Група „Играй с мен“ • Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години • Група за готвене • Здравни консултации за майчино здраве • Група за бременни • Група на майките-лидерки в общността


Надка Славчева, майка на Янко.
• Група „Играй с мен“ • Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години


Цеца Станкова, майка на Роберт
• Група „Играй с мен“ • Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години • Група на майките-лидерки в общността


Катя Димитрова, майка на Калоян
• Група „Играй с мен“ • Здравно консултиранеwww.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“