Вижте филма „МОГА – Модел за ранно Образование, Грижа и Активно участие. Минало, настояще и бъдеще. HESED 2024“. Филмът разказва за историята на Модела за интегрирано развитие и иновацията МОГА и разкрива мащаба и каузата на нашата работа.


Вижте и какво споделят родителите за участието им в проекта и защо приканват повече семейства да посетят нашите центрове.

Иван Борисов,
баща на Радослава
• Група „Играй с мен“
• Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години

Райна Михайлова,
майка на Сарая
• Група „Играй с мен“
• Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години
• Група за готвене
• Здравни консултации за майчино здраве
• Група за бременни
• Група на майките-лидерки в общността

Надка Славчева,
майка на Янко
• Група „Играй с мен“
• Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години

Цеца Станкова,
майка на Роберт
• Група „Играй с мен“
• Група за обучение и дневна грижа за деца на 3 и 4 години
• Група на майките-лидерки в общността

Катя Димитрова,
майка на Калоян
• Група „Играй с мен“
• Здравно консултиранеwww.activecitizensfund.bg

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Здраве и социално развитие“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“